Biologisk Balance

Koishopper

Produktet er et granulat der, i forbindelse med vand, frigiver ilt og derved optimerer den biologiske balance i dammen. De naturlige omsætningsprocesser forbedres og forskellige skadelige stoffer nedbrydes hurtigere.

89 kr.

På lager

Hurtig og gratis levering ved ordrer over 400,-
Til GLS pakkeshop op til 20 Kg

Produktet er et granulat der, i forbindelse med vand, frigiver ilt og derved optimerer den biologiske balance i dammen. De naturlige omsætningsprocesser forbedres og forskellige skadelige stoffer nedbrydes hurtigere.

Dosering: 50 gram pr. 1.000 liter vand tilsættes på 1. og 3. dag. I visse tilfælde er det en fordel med en yderligere tilsætning på 5. dagen.

Produktet virker bedst når det drysses jævnt ud over vandoverfladen i bassinet. Især i de områder, hvor man ønsker en forbedret biologisk balance. Man bør fjerne evt. flydeplanter inden brug og i videst muligt omfang undgå at drysse produktet på planterne i dammen.


Som forbyggende optimering kan man med fordel dosere 10 – 20 gram ugentligt pr. 1.000 liter vand.
Doseringen er beregnet til en pH-værdi på 6,5 – 8,5 og relativt hårdt vand. Ved lavere pH-værdi og blødere vand sættes dosis ned. 

Indeholder: Natriumpercarbonat

FARE

Kan forstærke brand, brandnærende. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenskade.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE/læge.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.